تخت دو طبقه BU-4

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف با کشوی زیر بدون هزینه حمل و نصب تخت نوجوان 3600000 تومان.
بزرگسال 3900000 تومان